Voor onze markten gelden de volgende voorwaarden:

 

Standhouder

Een standhouder is ieder die zich als zodanig heeft aangemeld en hierna een toewijzingsbewijs voor een standplaats heeft gekregen. Let op: uw inschrijving is persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen. U dient dus zelf aanwezig te zijn op de markt. Voor markten en braderieën is inschrijving KvK en WA-verzekering verplicht. Inschrijving KvK geldt niet voor deelnemers aan onze hobby- en vlomarkten.

Omschrijving aanbod koopwaar en handel

Op het inschrijfformulier dient een duidelijke omschrijving te worden gegeven van het aanbod van de koopwaar en handel. Het afwijken van het omschreven aanbod kan leiden tot de verplichting van gehele of gedeeltelijke ontruiming van de standplaats. Huurkraam.nl tolereert geen illegale handel op hun markten. U dient zich daarvan bewust te zijn als u inschrijft.

Branchering

Evenals als in winkelcentra zult ook u niet als enige in uw branche of categorie uw product verkopen tijdens de markt. Brancheren geeft veel verwarring. Het betekent niet van elke branche één, maar een gezond evenwicht per categorie in verhouding tot de markt. Een gezonde concurrentie is dus ook op de markten van Huurkraam.nl een normaal verschijnsel.

Standplaatsen

Voor het opbouwen meldt u zich bij de kantoorkraam van de organisatie, na betaling van uw standgeld krijgt u uw plaats toegewezen. Beslissingen van de organisatie zijn bindend. Men verplicht zich de ingenomen standplaats te handhaven tot het einde van het evenement.

 

Kosten en betaling

De prijzen staan vermeld op de website - bij de omschrijving van de markten. Het heeft onze voorkeur dat standhouders van de braderieën/jaarmarkten met ingang van 2024 het verschuldigde standgeld vooraf betalen. U krijgt een betalingsbewijs op de markt.

Opbouw- en afbouw tijden

Bij vrijwel alle evenementen heeft u circa 1 uur vóór en na het evenement de tijd om op- en af te bouwen. Hierbij wordt als richtlijn de openingstijd van het evenement aangehouden. Mocht dit anders zijn, dan krijgt u hierover nader bericht. U dient minimaal één uur, maar maximaal twee uur vóór de aanvang van de markt aanwezig te zijn! Standhouders dienen hun plaats tot het eind van de markt in te nemen en mogen niet met de auto over het marktterrein rijden voor het einde van de markt.

Electra-gebruik

Daar waar mogelijk dient u zelf te zorgen voor uw elektriciteitsaansluiting. Electra is bedoeld voor het voldoen aan de door de overheid gestelde eisen of bevordering van de verkoopmogelijkheden (geen koffie of verwarming). Produceert u zelf voedingsmiddelen dan dient u ook zelf voor voldoende capaciteit zorg te dragen. Per standplaatshouder die stroom aangevraagd heeft is één aansluiting van 220 volt 16a beschikbaar. Als u gebruik maakt van elektriciteit uit één van de verdeelkasten van Huurkraam.nl dient u zich te realiseren dat hiervoor kosten in rekening kunnen worden gebracht. Standhouders die gebruik maken van stroom via Huurkaam.nl dienen ervoor zorg te dragen dat er een aardlekbeveiliging is om schade door piekspanning te vermijden. Is er geen aardlekbeveiliging aanwezig en er wordt toch stroom afgenomen, dan is het risico voor de stroomgebruiker. Is er geen aardlek aanwezig en er wordt toch stroom afgenomen, dan is de schade voor de stroomgebruiker.

Alcohol en drugs

Het gebruik van alcohol of geestverruimende middelen door standplaatshouders achter de kraam of in de openbare ruimte wordt door Huurkraam.nl niet getolereerd. Ook alcoholvrij bier wordt door ons niet toegestaan.

 

Annuleringsvoorwaarden

Met opgaaf van reden kunt u tot 4 werkdagen voor aanvang van de markt kosteloos annuleren. Tussen 3 en 1 werkdag brengen wij € 15 kosten in rekening. Annulering één dag voor de markt of op de dag zelf betekent dat het hele standgeld plus administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij in gebreke blijven van deze betalingsverplichting zullen wij desnoods gerechtelijke stappen ondernemen waarvan de daaruit voortvloeiende kosten ook op u worden verhaald.

Aansprakelijkheid en verzekeringen

De organisatie kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of schade in welke vorm dan ook. Standplaatshouders zijn verplicht zelf zorg te dragen voor verzekering van hun eigendommen en hun aansprakelijkheid jegens derden. Kinderattracties dienen een geldige TÜV-keuring te hebben en te zijn aangemeld bij de NVWA. Schade toegebracht aan in huur gekregen kramen komen voor rekening van de huurder.

Diversen

Aanwijzingen van de organisatie, politie, brandweer of hulpverlening dienen te allen tijde strikt te worden opgevolgd. Standplaatshouders dienen na afloop al hun afval te verzamelen, op te ruimen en af te voeren – bij het niet schoon achterlaten wordt een boete in rekening gebracht. Het aanbieden van etenswaren dient overeenkomstig met de door de overheid gestelde eisen te geschieden. De organisatie heeft te allen tijde het recht, standplaatshouders die zich niet aan de voorschriften houden, te (doen) verwijderen en op toekomstige evenementen te weigeren. In dit geval bestaat geen recht op restitutie van betaalde inschrijfgelden.